ލޮކްޑައުންގައި ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ
ލޮކްޑައުންގައި ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދަށް ހުޅުވާލުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. 
ތަފްސީލް އަންނަނީ..
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...