ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް މިރޭ 21:00 ގައި ޤައުމާ މުޙާތަބުކުރައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް މިރޭ 21:00 ގައި ޤައުމާ މުހާތަބުކުރައްވާނެކަން އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.   ބެލެވޭ ގޮތުގައި ރައީސް ޞާލިހް ޤައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާނީ ކޮވިޑް 19 ގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.   މީގެ ކުރިންވެސް ރައީސް ސާލިޙް ވަނީ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ދެ ފަހަރު ޤައުމާ މުޙާތަބުކުރައްވާފައެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...