ޓެކްނިކަލް‮ ‬މައްސަލައެއް‮ ހައްލުކުރުމަށް‮ ‬މުޅި‮ ‬ރަށުން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކަނޑާލައިފި
ޓެކްނިކަލް‮ ‬މައްސަލައެއް‮ ‬ދިމާވެގެން‮ ‬މުޅި‮ ‬ރަށުން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކަނޑާލައިފިއެވެ‮.‬‮ ‬
މުޅި‮ ‬ރަށުން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކަނޑާލާފައިވަނީ‮ ‮54‮ ‬މިނަޓަށް‮ ‬ކަމަށް‮ ‬ފެނަކަ‮ ‬މީދޫ‮ ‬ބުރާންޗުން‮ ‬މަޢުލޫމާތުދެއެވެ‮.‬‮ ‬ ކަރަންޓު‮ގެ‮ ‬މައްސަލައަށް‮ ‬ހައްލެއް‮ ‬ހޯދުމަށް‮ ‬މީދޫ‮ ‬ބުރާންޗުގެ‮ ‬ޓެކްނިކަލް‮ ‬ޓީމުން‮ ‬މިހާރު‮ ‬އަންނަނީ‮ ‬މަސައްކަތް‮ ‬ކުރަމުންނެވެ‮.‬            
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...