ކުއްލި ޙަބަރު: ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ  
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...