މަޖިލިސް މެމްބަރުކަމުން އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިސްތިއުދާ ދެއްވަން ނިންމައިފި
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުން އިސްއިތުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.  މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަންވެސް ކުރިން ކުރައްވާފައިވާ އަބްދުﷲ ޝާހިދު މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ނިންމަވާފައިވަނީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި  ސަރުކާރުގެ މަޤާމަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްކަމަށް މަޢުލޫމާތުލިބެއެވެ.  ޝާހިދު މިހާރުވެސް ގެންދަވަ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.       
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...