ޝައިޚް ސަމީރުގެ ދަރުހެއް އަސްރުފަހުން ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި އޮންނާނެ
ޝައިޚް ސަމީރުގެ ދަރުހެއް އަސްރުފަހުން ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ. 
މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަޙްމަދު ސަމީރު މިހާރު މީދޫއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ހަފްތާ ބަންދު ދަރުސް ޕްރޮގުރާމުގައި ދަރުސްދެއްވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުުޅެކެވެ. 

  މިއަދު އަސްރު ނަމާދަށްފަހުޝައިޚް ސަމީރު ދަރުސްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 'ނަފްސް ހިސާބުކުރުން' މި މަޢުޞޫއަށެވެ.      ޝައިޚް ސަމީރުގެ ބޮޑު ދަރުހެއް މިރޭ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައިވެސް އޮންނާނެއެވެ. 
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...