އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ދަރުހެއް މާދަމާ ރޭ ކާނިވާގައި
އަދާލަތު ޕާޓީން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ބޮޑު ދަރުސް މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި އޮންނާނެއެވެ.   މި ދަރުސް އޮންނާނީ މާދަމާ ރޭ 20:30 ގައި އަލިމަސް ކާނިވަލުގައެވެ. މި ދަރުސްގެ މަޢުޟޫއަކީ ' އިސްރާއާއި މިޢުރާޖު' އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުވެސް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ބޮޑު ދަރުސްތަކެއް މާލޭގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.   ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިންއަކީ އާއްމުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤުބޫލް އެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާއެވެ.  
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...