ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ ޕްރައިޒް ޑޭ އޮގަސްޓް 12 ގައި ބާއްވަނީ!
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
މިކަން އިޢުލާނުކުރަމުން އެ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައިވާގޮތުން  މި އަހަރުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެގޮތުން އިނާމުގެ ގޮތުގައި އެމަރުކަޒުން ބަލައިގަންނަ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއްވެސް އިޢުލާނާއެކު ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަކީ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އައު މަލްޓިޕާޕޯސް ހޯލު އިމާރާތްކުރިފަހުން ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއެވެ.     
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...