ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މީދޫ ބުރާންޗުން ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެެއް ކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލެވޭނެކަމަށް އެ ބުރާންޗުން ބުނެފިއެވެ.

ފެނަކަ މީދޫ ބުރާންޗުން ބުނީ ޕެނަލް އަދި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޮކްސްގެ ކަނެކްޝަން ހެދުމަށް މިއަދު ހަވީރު16:00 އިން18:00 އަށް ކަރަންޓުގެ ޙިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެކަމަށެވެ.

ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ވަގުތު ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެ ބުރާންޗުން މަޢާފައަށް އެދިފައިވެއެވެ.