ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ދަތިހާލުގައި ދިރިއުޅޭ މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް މީދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ އުއްމީދުން 'ހަދިޔާ ކީސާ'ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގުރާމެއް ލޯންޗުކޮށްފ...
އެންމެ ފަހުގެ
ކޮލަމިސްޓުން
އެހީ
މައުލޫމާތު
މުނިފޫހިފިލުވުން
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ކުޅިވަރު
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...