ރ. މަޑުއްވަރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް ބީ.އޯ.ކިޔު ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.   އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފ...
އެންމެ ފަހުގެ
ކޮލަމިސްޓުން
އެހީ
މައުލޫމާތު
މުނިފޫހިފިލުވުން
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ކުޅިވަރު
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...